Make your own free website on Tripod.com

Egitim Fakültesi 2006-2007 egitim-ögretim Yili iLkokuma ve Yazma Ogretimi dersi

Yeni Türkçe Programi

Ana Sayfa
Egitim
ilkokumayazma ogretiminde ogretmen Gorusleri
Gagnenin Ogretim modeli
Tam ogrenme Kurami
Turkcenin temel becerileri&ilkokumayazma ogretimi
ogretimYontemleri
Yeni Türkçe Programi
Ogrenme&ogretme Teknikleri
ilkokumayazma Ogretiminde ogrenme Sorunlari olan cocuklar
Ses Temelli Cümle Yöntemi Uygulamalari

Yeni Türkçe Programı hakkında kapsamlı bilgiler Burada Toplanacaktır.Teşekkürler.

Yapılandırmacılık ve Çoklu Zekâ Kuramı Nedir?

Günümüzde bireylerden, bilgi tüketmekten çok bilgi üretmeleri beklenmektedir. Çağdaş dünyanın kabul ettiği birey, kendisine aktarılan bilgileri aynen kabul eden, yönlendirilmeyi ve biçimlendirilmeyi bekleyen değil, bilgiyi yorumlayarak anlamın yaratılması sürecine etkin olarak katılandır.

Wittrock tarafından geliştirilen ve Ausubel`in öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör öğrencinin mevcut bilgi birikimidir şeklinde ifade edilen düşüncesine dayanan yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, temelde öğrencilerin mevcut bilgilerini kullanarak yeni bilgi edinmelerini, öğrenmeyi ve kendine özgü bilgi oluşturmayı açıklamaya çalışan bir öğrenme kuramı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu düşünceye göre öğrenci yeni kazandığı bilgileri eski bilgileri ile karşılaştırarak zihninde yeniden yapılandırır ve böylece etrafındaki dünyayı anlamlandırır. Öğretmen merkezli ve öğrencilerin pasif dinleyiciler oldukları geleneksel öğretim yöntemlerinin aksine bu model, öğrencinin öğrenmede daha aktif olması gerektiğini savunur.

Yapılandırmacılığın On Temel Öğrenme İlkesi Nelerdir?

1. Öğrenme, pasif bir alma süreci değil, aktif bir anlam oluşturma sürecidir.

2. Öğrenme, kavramsal bir değişmeyi içerir. Öğrenme, bireylerin çeşitli kavramlar ile ilgili daha önceki anlayışlarını daha karmaşık ve daha geçerli hâle getirmek için yeniden yapılandırmasıdır.

3. Öğrenme, özneldir. Öğrenme, bir bireyin öğrendiği şeyleri çeşitli semboller, metaforlar, imgeler, grafikler veya modeller yoluyla içselleştirmesidir.

4. Öğrenme, durumsaldır ve çevresel şartlara göre şekillenir; öğrenciler, egzersiz yapmaktan ziyade, gerçek hayat problemlerine benzer nitelikteki problemleri çözmeyi öğrenirler.

5. Öğrenme, sosyaldir. Öğrenme bireylerin, perspektiflerini paylaşmak, bilgi alış verişinde bulunmak ve problemleri iş birliğine dayalı olarak çözümlemek üzere başkalarıyla olan etkileşimleri sayesinde gelişir.
6. Öğrenme, duygusaldır. Zihin ve duygu birbiriyle ilişkilidir. Dolayısıyla, öğrenmenin doğası şu unsurlardan etkilenir: Bireyin kendi becerileri hakkında sahip olduğu görüşler ve farkındalıklar, öğrenme amaçlarının açıklığı, kişisel beklentiler ve öğrenmeye karşı olan motivasyon.
7. Öğrenme işinin zorluk bakımından öğrencinin gelişimsel düzeyine uygunluğu, öğrencinin ihtiyaçlarıyla ilişkili olup olmadığı veya gerçek hayatla bağlantılı olup olmadığı gibi öğrenme işinin niteliği, öğrenme sürecinde önemlidir.

8. Öğrenme, gelişimseldir ve bireylerin sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimlerinden doğrudan etkilenir.
9. Öğrenme, öğrenci merkezlidir. Öğrenme, öğretmenin veya ders kitabının ihtiyaçları etrafında değil, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları etrafında yoğunlaşır.

10. Öğrenme, süreklidir. Öğrenme, belli bir yer veya zamanda başlayıp belli bir yer ve zamanda durmaz, aksine sürekli olarak devam eder.

Yapılandırmacı Yaklaşımda Etkili Bir Öğrenme Süreci Nasıl işler?
Yapılandırmacı yaklaşımda etkili bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrenme süreci şu aşamalardan geçmelidir:

• Merak uyandırma ve planlama
• Araştırma ve keşfetme
• Çözümleme ve derinleştirme
• Paylaşma ve yaşantıya uygulama

a) Merak Uyandırma ve Planlama:
Bu aşamada öğretmen, öğrencilerin dikkatlerini konu üzerine çekmek ve merak uyandırmak için onlara çeşitli sorular yöneltir. Öğrenciler sınıfa daha önce edindikleri deneyimler, fikirler ve yanlış kavramalarla gelirler. Burada öğretmenin görevi öğrencilerin ön bilgilerini, kavrama düzeylerini ve varsa yanlış kavramalarını ortaya çıkartmaktır. Böylece öğretmenin, öğretim etkinliklerini öğrencilerin düzeyine göre hazırlaması olanaklı hâle gelir.

b) Araştırma ve Keşfetme:

Öğrenciler farklı bilgi kaynaklarını kullanır ve araştırırlar. Bu aşamada öğretmen öğrencilerin aktif olduğu beyin fırtınası, grup çalışması, sınıf tartışması ve öğrencilerin dikkatini çekip onları konuya odaklayacak film izletme, data show kullanma, slayt gibi değişik öğretim yöntemlerinden faydalanabilir. Öğrenciler bu aşamada özgürce düşünüp tahminlerde bulunurlar. Hipotez kurarlar. Öğretmen ise en az yardımla öğrencilerini birlikte çalışmaya özendirir. Onları gözler, dinler ve derin düşünmelerini sağlayacak sorular sorar.

c) Çözümleme ve Derinleştirme:

Öğretmen bu aşamada biraz daha aktif hâle gelir. Öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde yaptıkları grup çalışmalarıyla kavramların açıklamalarını ve tanımlarını yapmaya çalışırlar. Öğretmen, öğrenciler açıklama yaparken ve çözüm üretirken, daha önceki deneyimlerini temel alarak, onlara öncülük eder. Gerekirse yeni kavramlar ekleyip yeni sorular sorar. Öğrenciler öğrendikleri kavram ya da konunun çözüm yolunu yeni olaylara uygularlar. Dünya gerçekleri ile kavramlar arasında ilişki kurmaya çalışırlar.

d) Paylaşma ve Yaşantıya Uygulama:

Öğretmen, gruplar arasında bilgi paylaşımının yapılmasını sağlar, yeni kavram ve becerileri uygulayabilen öğrencileri inceler, onların bilgi ve becerilerini ölçerek davranış değişikliklerinin nedenlerini açıklamaya çalışır. Öğrencilere ilk aşamadaki yanlış kavramalarını hatırlatarak neler öğrendiklerinin farkına varmalarını sağlar. Böylece öğrenci zihinde yapılandırarak edindiği bilgileri günlük yaşamda çok yönlü olarak kullanabilir. Yeni öğrendiği kavramlarla yaşantısı arasında bağlantı kurabilir.

Yapılandırmacılık Açısından Bir Öğretmenin Özellikleri Nelerdir?

• Öğrenci otonomisini destekler,
• Öğrenci farklılıklarının bilincindedir,
• Gerçek bilgileri ve güncel kaynakları kullanır,
• Tanımla, analiz et, tahmin et ve düşün terimlerini kullanır,
• Dersi yönlendirir, yeni yöntemler uygular,
• Alternatif konular önerir,
• Yeni bilgileri eski bilgiler üzerine inşa eder,
• Öğrencilerin arkadaşları ve kendisiyle diyaloga girmesini sağlar,
• Öğrencinin sorumluluk duygusunu geliştirir,
• Öğrencinin tartışma grupları oluşturmasını sağlar,
• Kubaşık (iş birliği ile) öğrenmeye imkân sağlar,
• Cevap için bekleme zamanı verir,
• Öğrencinin düşünmesini ve yeni yöntemler geliştirmesini sağlar,
• Rehber olur,
• Öğrencilerin ilgilerini geliştirmede yardımcı olur,
• Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını destekler.

Daha Fazla Bilgi için:

http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/

Backpacker taking a drink; Size=180 pixels wide
Sah & Mat...Is That aLL? I Think No!...

What 's Yeni Türkçe Programı!

 

Çoklu Zekâ Nedir ve Öğretmenler İçin Neden Önemlidir?

Çoklu zekâ her şeyden önce insan zihniyle ilgili psikolojik bir teoridir. Onunla doğduğumuz, değiştirilemez ve psikologların ölçebileceği tek zekâ anlayışının bir eleştirisidir. Psikoloji, antropoloji ve biyoloji alanlarında yapılan bilimsel çalışmalar ile oluşturulmuştur. İnsan zihninin en az sekiz zekâya sahip olduğunu ifade etmektedir. Bütün insanlar bu zekâ türlerinin hepsine sahiptirler ve genetik yapımız ve çevresel koşullar nedeniyle tek yumurta ikizleri de dahil olmak üzere aynı profile sahip iki insan bulunmamaktadır.
 

Öğretmen ve Öğrenci Merkezli Öğretimin Karşılaştırılması
 

  Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli
Sınıfta etkinlik Öğretici Etkileşimli
Öğretmenin rolü Bilgi verici Katılımcı
  Daima uzman Bazen öğrenci
Öğrencinin rolü Dinleyici Katılımcı
  Daima öğrenci Bazen uzman
Ders ağırlığı Bilgiler İlişkiler
Bilgi kazanımı Hatırlama ve ezber Sorgulama ve buluş
  Bilginin birikmesi Bilgilerin yeni bilgilere dönüşümü
Başarı göstergesi Miktar Kalite
Ölçme Normlara göre Ölçütlere göre
Teknoloji kullanımı Tekrar ve uygulama İletişim, katılım bilgiye erişim.

Zekânın sekiz türüne her insan sahiptir ve her bir birey bunlardan her birini, o zekâ türünde yeterli beceriye erişene kadar, geliştirebilir. Zekâ türleri, karmaşık şekillerde bir arada bulunurlar; her kategoride zekâ sahibi olmanın pek çok yolu vardır.

Çoklu Zekâ Teorisinin Temel Varsayımları Nelerdir?

• İnsanlar çok farklı zekâ türlerine sahiptirler.
• Her insan aktif olarak kullandığı zekâları ile özel bir karışıma sahiptir. Her insanın kendine özgü bir zekâ profili vardır.
• Zekâların her biri insanda farklı bir gelişim sürecine sahiptir.
• Bütün zekâlar dinamiktir.
• İnsandaki zekâlar tanımlanabilir ve geliştirilebilir.
• Her insan kendi zekâsını geliştirme ve tanıma fırsatına sahiptir.
• Her bir zekânın gelişimi kendi içinde değerlendirilmelidir.
• Her bir zekâ hafıza, dikkat, algı ve problem çözme açısından farklı bir sisteme sahiptir.
• Bir zekânın kullanımı esnasında diğer zekâlardan da faydalanılabilir.
• Kişisel alt yapı, kültür, kalıtım, inançlar zekâların gelişimi üzerinde etkiye sahiptir.
• Bütün zekâlar insanın kendini gerçekleştirmesi yolunda farklı ve özel kaynaklardır.
• Şu anda bilinen zekâ türlerinden daha farklı zekâlar da olabilir.

 

ZEKÂ ÇEŞİTLERİ, ÖZELLİKLERİ VE ÖĞRENME YOLLARI NELERDİR?

Here's a list of some of my favorite movies:

Jules and Jim, Manhattan, Breaking the Waves

Here's a list of some of my favorite music:

Nirvana, Frank Sinatra, Ibrahim Ferrer